Naturreservat

Naturreservat

Gävsätters urskogsreservat

Ändamålet med urskogsreservatet är att ge en föreställning om hur skogarna såg ut innan människan började påverka dem.


Urskogen har uppkommit på naturlig väg, dvs. genom självsådd. Den har troligen inte varit föremål för något ingrepp genom avverkning. Skogen är så tät, att en planta kan spira och ett nytt träd utvecklas, endast när något gammalt träd dör eller faller. Träden har därför mycket varierande åldrar. De äldsta är 200-250 år gamla. Tillväxten är mycket låg på grund av hög ålder, röta och andra skador. I nutida kulturbestånd är alla träd i stort sett lika gamla.

 

Östgötaleden passerar reservatet. En vandrings-slinga som är 1 km lång går genom urskogen och intilliggande marker. Del av slingan genom urskogen går mycket över och under fallna trädstammar. Slingan passerar ett linneabestånd i kanten av urskogen. Linnean förekommer i huvudsak i barrskog, men blir alltmer sällsynt på grund av förändrad skogsskötsel.

 

Rastplats med bord och bänkar finns vid P-platsen. Gästbok finns där Östgötaleden och vandringsslingan möts vi urskogen.


Linnéan blommar vid midsommartid.
Gravfältet från vikingatiden på Vinåsen.


Hägerstad slotts ekhage

Hägerstad slott är ett 6 hektar stort naturreservat som bildades för att bevara områdets grova ekar. I träden lever den hotade läderbaggen. I reservatet finns också spännande fornlämningar från järnåldern.

 

Promenera på krönet av den vackra, långsträckta Vinåsen som bildades under den senaste istiden. Smältvatten från isen transporterade krossat bergmaterial som rundslipades och bildade rullstensåsar av sand, grus och sten. Betesmarken på åsen får sin karaktär av månghundraåriga jätteekar. I de ihåliga ekstammarna finns mulm, en sågspånsliknande

blandning av gnagrester, spillning och döda insekter. Där lever den ca 3 cm långa läderbaggen. Soliga sommardagar finns chans att se skalbaggen krypande på ekstammar.

 

Längs åsen finns ett gravfält med minst 55 övertorvade gravar. Gravfält från yngre järnålder är oftast belägna på moränkullar inom den odlingsbara marken i anslutning till jordbruksbebyggelsen.


Reservatets grövsta ek står på den lilla ön Gravholmen i områdets södra ände.

På Gravholmen finns även en grav av senare datum. Det är slottets byggherres familjegrav.


Hägerstad slott.
Kojmons naturreservat

Kojmons naturreservat består av en höjd med torr och mager gammal tallskog som stupar brant ner mot Storsjön. Hög luftfuktighet och skugga gynnar många mossor, lavar och svampar. Området är vackert med en känsla av orördhet.

 

Från P-platsen kan du följa en vacker vandringsslinga som tar dig upp på höjderna in i gammeltallskogen. Slingan tar dig in i reservatet via brant stigning och från bergstoppen bjuds du på en fin utsikt över Storsjön med alla sina holmar och vikar.

 

Rastplats med bord och bänkar finns vid P-platsen.


I dammområdet finns en kolbotten och spisruin från en kolarkoja.


Åsens naturreservat

Åsen naturreservat består främst av ädellövrik lövskog på de gamla kulturmarkerna och gammal barrskog uppe på höjderna. En rullstensås löper genom reservatet.

 

Stora delar av marken har historiskt nyttjats som jordbruksmark. På själva åsen finns grunden av torpet Åsen, som var dagsverkstorp under Målen till slutet av 1800-talet. Marken brukades sedan av Målen till 1969.

 

På den lägre liggande marken finns ett flertal dammar som tidigare använts för fiskodling. Öring från Storån i Falerum, bäckröding och regnbåge odlades från rom till fiskar, som sedan utplanterades i sjöar för sportfiske.  Småspigg och groplöja finns i dammarna och var mat till ädelfisken under uppväxttiden.


Östgötaleden passerar genom reservatet. Reservatsslingan som går runt reservatet är 2,4 km lång och sammanfaller och korsar Östgötaleden på flera ställen. Slingan passerar Vasaeken, Åsens torpgrund, gamla tallar, Åsens våtmark, tujabeståndet vid Långgöl, lyckorna till Målen, ekskogen och dammområdet.


Vid Ekdammen finns en eldkåta med kamin. Utanför finns grillplats med bord och bänkar samt vedförråd. Du är varmt välkommen att nyttja anläggningen, och sedan lämna den i det skick som du vill finna dem. Gästbok finns inne i eldkåtan.

 

Rastplats med bord och bänkar finns även vid P-platsen vid vägen Falerum-Valdemarsvik.


Eldkojan med grillplats vid Ekdammen.


Åsens naturreservat betas under sommarsäsong av lösgående nötkreatur. Det är viktigat att hålla grindar stängda, och att inte oroa betesdjuren. Undvik att gå in med hund till betesdjuren – kor kan uppfatta hunden som något hotfullt.
Åsens våtmarker

Angränsande till Åsens naturreservat har Sveaskog skapat två våtmarker. Projektet är ett samarbete med den lokala Naturskyddsföreningen i Åtvidaberg och Länsstyrelsen i Östergötland . Restaureringen av våtmarkerna är en viktig insats för att skapa biologisk mångfald och för att öka antalet vattenlevande organismer och insekter, som i sin tur leder till fler andra arter i området. Redan första sommaren födde flera andpar upp sina kullar i våtmarken.


Åsens våtmark invigdes i juni 2020.


Naturreservat

Länkar till Länsstyrelsens information om naturreservaten: