Strategiska gruppen

Strategiska gruppen i Hannäs/Kvarnvik


Hannäs Strategiska grupp är en samverkansgrupp mellan Åtvidabergs kommunen och Hannäs socken som arbetar med landsbygdsutveckling. Gruppen består av politiker och tjänstemän i kommunen samt representanter för medborgare, föreningar och företag i Hannäs.


Två gånger per år träffas gruppen i Kvarnviks Bygdegård (vår och höst) för att föra dialog i olika frågor som rör Hannäs.


Vi ser gärna att fler engagerar sig i Strategiska gruppens arbete med bygdens utveckling.


Strategiska gruppen


2023-11-21

Punkter på mötet:

 • Vad är på gång i Hannäs socken?
 • Verksamhetsområdet för avlopp Kvarnvik-Holmbo
 • Gatubelysning
 • Regionalt stöd för platsutveckling
 • Mobilitetsprojektet SuRuMo
 • Info om ett projekt i närområdet om ”Samverkan för utveckling av grundläggande kommersiell service på landsbygden”
 • Återrapportering av status i projekt som beviljats utvecklingsstöd 2022 och 2023
 • Uppföljning av servicepunkterna
 • Digital hastighetspåminnare
 • Fiber i Kvarnvik
 • Provfiske i sjön Önn
 • Utegymmet i Kvarnvik
 • Återvinningsstationerna
 • Insamling för allt förpackningsmaterial
 • Åtvidabergs Vatten och Renhållnings app

Mötesanteckningar

_____________________________________________________________________________


2022-10-11

Sammanfattning från mötet

 • VA-fråga - Johan Gustavsson, chef på VA-avdelningen berättade om reningsverket i Kvarnvik. Det beslut som kommunen tagit har överklagats till Länsstyrelsen och ärendet ligger nu på Länsstyrelsens bord. Tyvärr ligger Länsstyrelsen efter med sin handläggning så det kan dröja ytterligare flera år.
 • Fiberutbyggnaden - Eftersom kablarna till fibern ska dras tillsammans med va-ledningen så kan även det dra ut på tiden.
 • Gatubelysning - Kommunen har tagit ett beslut på att det ska bli gatubelysning från Kvarnvik till Hällingsfall. Kommunen har gett Vattenfall i uppdrag om att byta stolpar osv.
 • Vinterbelysning - Jul- och adventsbelysning, ska köpas in.
 • Jennie Rothman - utredare Samhällsbyggnadsförvaltningen, informerade om Mobilitetsprojektet MaaS
 • Leader Folkungaland - En ny programperiod kommer i början av 2023. Där man som förening eller företag kan ansöka om pengar till något projekt. Har du redan nu funderingar på något projekt är det bra att redan nu skissa på det för att bli först att söka när pengarna släpps.
  För mer information se hemsida: www.leaderfolkungaland.se.
  Verksamhetsledare: Jeanette Uner, 070-460 35 06

Mötesanteckningar

_____________________________________________________________________________


2022-04-26

Några punkter vid möte med Åtvidabergs kommun i Kvarnviks Bygdegård:

 • Utvecklingsstöd 25 000 kronor till strategiska orter
 • Inställd busslinje mellan Falerum och Valdemarsvik
 • Utegymmet i Kvarnvik på plats under våren så att det är klart inför säsong
 • Bredbandsutbyggnad

 • Vinterbelysning vid butiken i Kvarnvik
 • Flotte till badplatsen i Önn
 • Simskola bidrag
 • Nästa möte är planerat till våren 2023

Mötesanteckningar

_____________________________________________________________________________


2021-04-28

Digitalt möte med Åtvidabergs kommun

Mötesanteckningar

_____________________________________________________________________________


2020-10-13

Digitalt möte med Åtvidabegs kommun - Sammandrag av mötesanteckningar

 • Östgötatrafiken

Förslag är att information om hållplatser och mer ska publiceras via kommunens hemsida.

 • Servicepunkter

Uppdraget förlängs med ett år på grund utav Covid-19 pandemin.

 • Riksväg 35

Samråd om riksväg 35 och dess sträckning.

https://www.trafikverket.se/nara-dig/ostergotland/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-35-Atvidaberg-Linkoping/

 • Bredbandsutbyggnad/ VA området Kvarnvik-Holmbo

Se Fiber och IT.

Tidsplanen är att grävningsarbetet kommer att börja våren 2021.

 • Övrigt / Nya punkter

Gruppen önskar en uppdatering av materialet för besöksnäringen.

Gruppen önskar ny kontakt med turismutvecklaren i kommunen.

Fortfarande långa väntetider för skolskjutsen.

Kvarnvik önskar ett utegym.

 • Nästa möte

Kommunen bokar ett nytt digitalt möte i mars-april 2021.

_____________________________________________________________________________


HIF:s Månadsblad 2019-12

Servicepunkten finns för dig

Åtvidabergs kommun vill underlätta för dig som invånare på landsbygden att ta del av information och vissa kommunala tjänster som annars bara finns i Åtvidabergs tätort till exempel på biblioteket. Genom servicepunkten och med hjälp av lanthandelns personal vill vi också sprida information om kommunens verksamheter, aktiviteter och mycket mer. Vår förhoppning är att servicepunkten ska leda till ökad delaktighet för dig som bor på landsbygden.


Kvarnvik får biblioteksombud

Som en del i kommunens initiativ att inrätta lokala servicepunkter blir nu Sjöberga lanthandel i Kvarnvik biblioteksombud.
I lanthandelns servicepunkt kan du nu hämta och återlämna lånade böcker och annan media från Åtvidabergs bibliotek._____________________________________________________________________________


2019-12-10

Då alla strategiska grupperna var positiva till ett gemensamt möte med alla strategiska grupper, så vill jag redan nu be er att boka upp era kalendrar. Tisdagen den 24 mars 2020 träffas alla grupperna i Fullmäktigesalen i gamla kommunhuset i Åtvidaberg. Mer information kommer efter nyår, men tyckte att det var viktigt att så tidigt som möjligt återkoppla med datum.

Uppdatering Servicepunkter

Under december/januari pågår arbetet att tillsammans med lokala lanthandlare etablera kommunala servicepunkter i Björsäter, Grebo och Sjöberga. På lanthandeln kommer finnas biblioteksombud, information och enklare medborgarservice.


Vi vill underlätta för dig att ta del av kommunala servicetjänster, få information, tillgång till digital utrustning och hjälp att använda digitala tjänster.


Förhoppningen är att dessa servicepunkter ska få vara en punkt för service och ökad delaktighet som ger mervärde åt kommunens invånare på strategiska platser i Åtvidabergs kommun.


Läs mer på vår webbplats: www.atvidaberg.se/servicepunkt


/Peter Westerlund
Administratör Åtvidabergs kommun

_____________________________________________________________________________


2018-10-06

Invigning av Aktivitetshallen!


Artikel i Corren
2018-06-30

Nya multisportarenan invigdes vid Landsbygdens dag 2018-09-30, och förhoppningen är att den ska fungera som en mötesplats, för människor i alla generationer.


Artikel i Corren_____________________________________________________________________________


2017-10-18

Träff med Åtvidabergs kommun i Bygdegården.


 • Jordbruksverket handlägger ansökan för aktivitetshallen. Vid klartecken kommer uppförandet av aktivitetshallen påbörjas.
 • Badplatsen vid Önn är med i vårens planering.
 • Delar av kopparnätet är släckt och för en del är det fortfarande problem. Dessutom är mobiltäckningen dålig, ibland obefintlig.
 • Många är oroliga för kostnaderna för det nya VA området i Kvarnvik-Holmbo. Kommunen och Länsstyrelsen kommer att mötas i november för att diskutera kostnadseffektiva lösningar.
 • För renovering av köket i bygdegården har bidrag sökts från Jordbruksverket. De kräver kommunen som medfinansiär.
 • Förskolan i Hannäs har idag 19 förskolebarn. Tillståndet är på 20 barn.
 • Busstrafiken linje 535 saknas. Kan kommunen ta dialog med Östgötatrafiken om att åter trafikera Hannäs, åtminstone två turer per dag.
 • Busskur önskas vid förskolan, och kuren vid kyrkan kommer att flyttas till skolan.
 • Det är tänkt att strategiska gruppen och kommunen ska träffas två gånger per år för avstämning av pågående och nya frågor.

_____________________________________________________________________________


2017-09-14

Översiktsplan 2018

Planförslag finns tillgängligt på kummunens hemsida

_____________________________________________________________________________


2017-07-14

Badplatsen i Kvarnvik rustas upp

Nu kommer det bli ännu trevligare att bada i Kvarnvik. Kommunstyrelsen avsätter pengar för landsbygdsutveckling till att rusta upp badplatsen vid Önn i Kvarnvik.


Exempel på åtgärder som behöver göras är att rusta upp vägen till badplatsen och anlägga en parkering intill badet, likaså byta ut badbryggor och förbättra tillgänglighet och toalett/utedass.


Arbetet kommer att påbörjas under hösten och vara klart senast våren 2018

_____________________________________________________________________________


2016-11-24

Översiktsplan - ÖP

Representanter från Åtvidabergs kommmun presenterade förslaget till ÖP vid ett allmänt möte i Bygdegården. Det var fysisk planerare Anna Karlin samt planarkitekterna  Bengt Gustavsson och Johannes Nilsson. Från Hannäs var 28 personer närvarande.


I planen finns förslag på  LIS-områden.    LIS står för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Avsikten med LIS-områden är att de ska bidra till landsbygdens utveckling genom sysselsättning och/eller förstärkt underlag för service. Vid byggnation är det lättare att få dispens från strandskyddet om området finns med i ÖP.


Närvarande vid mötet ansåg att det finns fler områden i Hannäs socken som borde klassas som LIS-områden. Skriftliga förslag om ändringar i ÖP ska vara  kommunen tillhanda senast 2016-12-05.

_____________________________________________________________________________


2015-09-28

Företagsfika

Framtidsgruppen bjöd in alla företag i Hannäs till en diskussion om framtiden och var vi står nu. Den Lokala Ekonomiska Analysen av statistiken från SCB presenterades, se ovan.

 

En SWOT-analys för Hannäs socken gjordes. De viktigaste punkterna att arbeta vidare med är bredband, mobiltäckning och vägvisning.

_____________________________________________________________________________Historik Strategiska gruppen - Framtidsgruppen - Utvecklingsgruppen


I slutet av 1980-talet pågick landsbygdskampanjen ”Hela Sverige ska leva”. Befolkningen på landsbygden har sedan dess insett att om man vill få något gjort så får man göra det själv, och olika utvecklingsgrupper (byalag) har bildats.


Hannäs Strategiska grupp/Framtidsgrupp/Utvecklingsgrupp bildades av några aktiva personer i Hannäs som ville utveckla bygden. Målsättningen är att vända den minskande befolkningstrenden till en ökning på landsbygden. För det krävs att det finns arbetstillfällen och farbara vägar.


Gruppen arbetar med landsbygdsutveckling inom skola, barnomsorg, vägar, turism, IT, m.m. Flera sockenbor deltar i det praktiska arbetet. Man arbetar i grupper inom de olika ämnesområdena.Framtidsgruppen/Utvecklingsgruppen har bland annat


 • Medverkat till start av skola och barnomsorg


 • Iordningställt rastplatser med turistinformation


 • Satt upp skyltar med budskapet "Välkommen till Hannäs socken"  på alla infartsvägar


 • Satt upp anslagstavlor


 • Sammanställt ett landsbygdsprogram för landsbygdsutveckling i Åtvidabergs kommun


 • Anskaffat datorer till skolans datasal och startat datakurser för befolkningen


 • Medverkat till beläggning på Gärdsnäsvägen


Strategiska gruppen


Vi vill gärna att fler engagerar sig i bygdens framtid. Anmäl ditt intresse till


 • Strategiska gruppen
  Lina Svensson

  070-641 45 82
  kaktus_lina@hotmail.com


 • Alla möten är öppna för alla!


 • Välkommen till nästa möte!
  När förändringens vindar blåser bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar.

  Mao Zedong

  Stort tack!

  Hannäs Smide & Montage

  som tillverkat och monterat tuppen i rondellen framför kyrkan i juli 2016.